I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedawca - Marek Adamus prowadzący działalność gospodarczą jako firma Max Tour Marek Adamus z siedzibą w Zaborzu 32-600, ul.Azaliowa 8, NIP: PL5491312354, REGON: 120788140; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego;
2. Biuro Obsługi Klienta - jest to numer telefonu +48 507 169 993, pod którym Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą;
3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod domeną internetową www.myfashionspace.pl za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sklep internetowy,
a Klient może zapoznać się z Towarami Sprzedającego, składać Zamówienia i zawierać umowy sprzedaży;
4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem sklepu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży;
5. Konsument - Klient, będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. ( Art. 221 Kodeksu Cywilnego);
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży;
7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.myfashionspace.pl;
8. Rejestracja - oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;
9. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę w ramach której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać
i zapłacić sprzedawcy cenę sprzedaży Towarów, zawieraną na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
10. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
11. Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu poprzez firmę kurierską;
12. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy;
13. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych zdefiniowanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
14. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta zbiór zasobów i uprawnień
w ramach funkcjonalności Sklepu internetowego w postaci panelu, uruchomiony na jego rzecz Klienta przez Sprzedawcę, po zarejestrowaniu się przez Klienta i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta;
15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami);
16. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (D z.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
18. Ustawa kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 7 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm);

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
b) zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego,
c) warunki i zasady dotyczące składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego,
d) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
e) uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy,
f) zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
2.2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Mozilla Firefox w wersji 70.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 15 i wyższej, Google Chrome w wersji 78 i wyższej, JavaScript powinna być włączona;
2.3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
2.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
2.5 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie;
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego www.myfashionspace.pl;
 

III. Rejestracja i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Aby utworzyć Konto Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji;
3.2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym;
3.3. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego przez Sprzedawcę na jednej ze stron Sklepu Internetowego;
3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe;
3.5. Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz naciśnięciu przycisku "Rejestruj", Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji i utworzenia Konta Klienta przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Aby aktywować konto konieczne jest by Klient nacisnął link otrzymany drogą elektroniczną w mailu z potwierdzeniem rejestracji, w momencie akceptacji administratora Sklepu Internetowego, Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych;
3.6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy;
3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;
3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
3.10. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować́ z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać́ jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są̨ pobierane jakiekolwiek opłaty;
3.11. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy skontaktować́ się̨ telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta bądź́ za pośrednictwem wiadomości email. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta;
3.12. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta;

IV. Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży

4.1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
4.2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej;
4.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.myfashionspace.pl dokonać wyboru towaru z uwzględnieniem kolorystyki i rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
4.4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu
w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Potwierdzam zamówienie i płacę";
4.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie i płacę” – Klient może modyfikować wprowadzone dane i zakres wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi Klientowi oraz informacjami dostępnymi na stronie;
4.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu i czasu dostawy;
4.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu. Dodatkowo konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie i płacę”;
4.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru.
4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną [Nowe zamówienie nr…], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
4.10. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy Sprzedaży dotyczącej tego zamówienia;
4.11.Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej Umowy sprzedaży, wydając dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku;

V. Płatności

5.1. Ceny na stronie internetowej Sklepu Internetowego zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy towarów i ewentualnych innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy w trakcie składania zamówienia;
5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy ING 55 1050 1256 1000 0090 6473 7985. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b) płatnością kartą płatniczą, blikiem lub tzw. "szybkim" przelewem poprzez zewnętrzny system płatności Tpay. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Tpay informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności; Ta opcja jest chwilowo niedostępna, zostanie ponownie uruchomiona wkrótce;
c) osobiście przy odbiorze w kasie sklepu stacjonarnego przy ul. Długiej 11 w Krakowie (kartą lub gotówką);

d) za pobraniem u kuriera dostarczającego przesyłkę;

VI. Dostawa Towaru

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez możliwość osobistego odbioru. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia;
6.3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad;
6.4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia;
6.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, chyba że w karcie produktu podany jest inny czas realizacji zamówienia;
6.6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia;
6.7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę;
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu fiskalnego, na życzenie Klienta możliwość wystawienia faktury;
6.8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, kurier pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy;
6.9. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w naszym sklepie stacjonarnym  na ul. Długiej 11, 31-147 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 - 18:00 oraz w sobotę od 10:00 - 14:00. Taka możliwość odbioru jest dostępna tylko po wcześniejszym potwierdzeniu takiej formy odbioru na formularzu zamówienia;

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje, na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres siedziby Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu zwrotu, którego wzór został zamieszczony na stronie głównej Sklepu Internetowego za pośrednictwem odsyłacza. "Formularz zwrotów". Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie (odbiór) Towaru przez Klienta;
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrotów należy dokonać na adres:
Sklep Josepf Ribkoff, ul. Długa 11, 31-147 Kraków.
7.5. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera przesyłek wysłanych do Paczkomatów;
7.6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi zamówienia;
7.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
7.8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
7.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru w szczególności gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, gdy występują w nim braki elementów, które stanowią z nim integralną część. Zwracany towar powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi firmowo metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w czasie transportu w opakowanie uniemożliwiające nadmierne zagniecenie lub utratę fasonu;

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedawca prowadzący Sklep Internetowy odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za wady fizyczne i prawne Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego;
8.2. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć́ reklamację, przy czym odpowiedzialność́ Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się̨ do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru;
8.3. Reklamacje, należy kierować za pośrednictwem formularza reklamacji, dostępnego pod odsyłaczem na stronie głównej Sklepu Internetowego, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Sklep Joseph Ribkoff 31 - 147 Kraków, ul. Długa 11 .Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni;
8.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar na adres sklepu stacjonarnego Sprzedawcy tj. ul.Długa 11, 31-147 Kraków. Do odsyłanego Towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego, faktury lub innego dowodu zakupu Towaru.
W przypadku gdy Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
c) Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę;
8.5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca ponosi koszt odesłania reklamowanego towaru (odbiór reklamacji) oraz wysłania towaru wolnego od wad (gdy wybrano ten sposób załatwienia reklamacji). W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi w całości lub części uiszczony uprzednio koszt dostawy zamówienia;
8.6. Reklamowany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: ul.Długa 11, 31-147 Kraków;
8.7. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania mu Towaru przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli konsument samodzielnie określił przewoźnika Towaru, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na konsumenta w chwili wydania Towaru temu przewoźnikowi;

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę prowadzącego Sklep Internetowy www.myfashionspace.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres Max Tour Marek Adamus , 32-600 Zaborze, ul. Azaliowa 8, lub drogą mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przy użyciu formularza kontaktowego;
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego;
9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

X. Ochrona danych osobowych

10.1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Marka Adamusa prowadzącego działalność gospodarczą w pod firmą Max Tour Marek Adamus z siedzibą w Zaborzu 32-600, ul.Azaliowa 8. (Administrator Danych Osobowych);
10.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie;
10.3. Dane zebrane podczas wizyty Klienta wykorzystywane są także, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową. Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla Klienta, dlatego w ramach reklamy banerowej Klient może zobaczyć przede wszystkim Towary, które oglądał już na naszej stronie lub Towary podobne do oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimizowane; bezpośrednie informacje o Kliencie (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie;
10.4. Klient nie ma obowiązku podania danych w celu otrzymywania informacji marketingowych. W przypadku ich podania, Klient ma prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu – czyli wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych;
10.5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi;
10.6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich kontroli;
10.7. Klientowi przysługuje prawo do: żądania informacji, czy jego dane osobowe są przetwarzane, czy zostały udostępnione innemu podmiotowi, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
10.8. Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) jego danych osobowych:
a) jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane;
b) jeżeli cofnął zgodę lub wniósł sprzeciw i nie ma innej podstawy;
c) jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem;
d) jeżeli to obowiązek wynikający z prawa;
e)jeżeli dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
10.9. Szczegółowe zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu;

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca informuje konsumentów o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów. Pod adresem internetowym ec.europa.eu/consumers/odr. Konsument może skorzystać z platformy w celu znalezienia najlepszego rozwiązania swojego problemu konsumenckiego, omówienia rozwiązania problemu bezpośrednio ze sprzedawcą lub zaakceptowania organu rozstrzygającego spory, który zajmie się sprawą sporną. Platforma ODR nie jest powiązana z żadnym sprzedawcą. Możesz skorzystać z platformy ODR we wszystkich językach UE, a także w języku islandzkim i norweskim;
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;
11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy;
11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta;

Śledź nas na Instagramie

Bądźmy w kontakcie

Podaj nam swój adres Email, a będziesz na bieżąco informowana o nowościach i promocjach.

Szanując Twoją prywatność, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.
W dowolnym momencie będziesz mogła poinformować nas o zaprzestaniu wysyłaniu informacji o nowościach i promocjach.

Nigdy nie będziemy wysyłać „niechcianych” Emaili ani komunikatów i nie będziemy udostępniać danych nikomu innemu. Nie odsprzedajemy tych informacji stronom trzecim.

#MFS
Copyrights © 2022 My Fashion Space, All Rights Reserved

Frank Lyman logo are registered trademark of Frank Lyman Design Inc.
Some photos of products are used with permission of Frank Lyman Design Inc.

Logo

Obsługujemy wygodne płatności online, w tym BLIK